Atribuții

 

Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

Hotărârea de Guvern nr. 1419/18.11.2009, modificată prin HG nr.550/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

Prevederi generale

– A.N.R.M. se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Primului-Ministru, printr-un consilier de stat;
– Este condusă de un Preşedinte cu rang de Secretar de Stat;
– Finanţarea se face de la Secretariatul General al Guvernului, este ordonator terţiar de credite;
– Este autoritatea competentă abilitată să aplice dispoziţiile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

Atribuţii principale:

– Gestionează resursele de hidrocarburi (petrol şi gaze) şi resursele minerale, ca proprietate publică a statului, definite de Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
– Organizează Fondul Geologic Naţional, constituie Fondul Naţional de Resurse/Rezerve, confirmă, verifică, înregistrează şi întocmeşte mişcarea resurselor/rezervelor;
– Are calitatea de Concedent, alături de alte autorităţi ale statului, negociază şi încheie în numele statului acorduri petroliere, licenţe de concesiune minieră şi permise de exploatare;
– Emite acte de reglementare, norme, instrucţiuni, ordine şi regulamente;
– Controlează respectarea de către titulari a prevederilor acordurilor petroliere şi ale licenţelor sau permiselor;
– Gestionează Sistemul naţional de transport prin conducte al ţiţeiului şi gazelor naturale şi reglementează activităţile de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului, încheiate cu societăţile naţionale/comerciale nominalizate de Guvern;
– Anulează actele de concesiune/administrare;

Redevenţe, taxe, tarife:

– Stabileşte, în condiţiile legii, preţul de referinţă pentru petrolul extras în România în vederea stabilirii redevenţei corespunzătoare;
– Stabileşte tarifele pentru exploatarea Sistemului naţional de transport al petrolului;
– Stabileşte tarifele pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor sale sau pentru consultarea şi utilizarea unor documente şi informaţii referitoare la resursele minerale;
– Urmăreşte producţia de hidrocarburi şi de resurse minerale în vederea stabilirii şi încasării corecte a redevenţei;

Avize şi altele:

– Avizează documentaţiile privind executarea lucrărilor de prospecţiune, explorare sau de exploatare, miniere şi petroliere, precum şi documentaţiile de încetare a operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere;
– Avizează programele anuale de exploatare;
– Elaborează şi avizează reglementări şi prescipţii tehnice specifice;
– Urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite pentru protecţia mediului, în cursul şi după efectuarea operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere;
– Instituie perimetre de protecţie hidrogeologică pentru zăcăminte de ape minerale şi termominerale, nămoluri şi turbe terapeutice şi avizează instituirea perimetrelor de protecţie sanitară;
– Elaborează şi ţine evidenţa Cărţii petroliere, Cărţii miniere şi Cadastrului minier;
– Colaborează cu autorităţile teritoriale de gospodărire a apelor, de protecţie a mediului şi de protecţie a muncii în exercitarea activităţii de inspecţie;
– Atestă competenţa profesională a persoanelor fizice şi juridice care execută lucrări şi documentaţii;
– Constantă şi sancţionează contravenienţii la Legea Petrolului şi Legea Minelor;
– Alte atribuţii conferite de lege.