Taxe, redevențe miniere și tarife

Resursele minerale situate pe teritoriul şi în subsolul ţării şi al platoului continental, în zona economică a României din Marea Neagră, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român. Punerea lor în valoare prin activităţi miniere conduce la obligaţia titularilor de licenţe/permise, conform  art. 39. lit. t) din Legea minelor nr. 85/2003 “să achite taxele privind activitatea minieră şi redevenţa minieră în termenele stabilite de prezenta lege.”

Redevenţa minieră

Titularii licenţelor/permiselor sunt obligaţi la plata către bugetul de stat a unei redevenţe miniere pentru activitatea de exploatare (incluzând şi exploatarea experimentală desfăşurată în timpul activităţii de explorare).

Redevenţa minieră cuvenită bugetului de stat se stabileşte, la încheierea licenţei ori la eliberarea permisului de exploatare, după cum urmează:

a) o cotă procentuală de 5% din valoarea producţiei miniere pentru minereuri feroase, neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, radioactive, pământuri rare şi disperse, pietre preţioase şi semipreţioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale şi gazele care le însoţesc, gaze necombustibile, nămoluri şi turbe terapeutice;

b) o cotă procentuală de 4% din valoarea producţiei miniere pentru cărbuni;

c) o cotă procentuală de 6% din valoarea producţiei miniere pentru metale nobile;

d) echivalentul în lei a 0,875 euro, pe unitatea de producţie minieră, pentru substanţe nemetalifere;

e) echivalentul în lei a 0,4375 euro, pe unitatea de producţie minieră, pentru roci magmatice, roci metamorfice, calcare industriale şi de construcţii, dolomită, gresie şi tufuri industriale;

f) echivalentul în lei a 0,50 euro, pe unitatea de producţie minieră, pentru argile, marne, loess, nisip şi pietriş, nisip şi roci caolinoase;

g) echivalentul în lei a 0,6875 euro pe unitatea de producţie minieră, pentru alabastru industrial, piatră ponce, sienite nefelinice, gips, cretă, nisip silicios, bentonită, nisip caolinos, ardezie şi diatomită;

h) echivalentul în lei a 2,5 euro, pe unitatea de producţie minieră, pentru bazalt ornamental, dacit ornamental, andezit ornamental, riolit ornamental, granit ornamental şi granodiorit ornamental;

i) echivalentul în lei a 3,125 euro, pe unitatea de producţie minieră, pentru alabastru ornamental, aragonit ornamental şi siliconite ornamentale;

j) echivalentul în lei a 3,75 euro, pe unitatea de producţie minieră, pentru marmură, calcar ornamental, gresie ornamentală, travertin şi tufuri ornamentale;

k) echivalentul în lei a 1,0 euro, pe unitatea de producţie minieră, pentru săruri haloide.

Obligaţiile titularilor licenţelor/permiselor de a se înregistra la organele fiscale ca plătitori de redevenţe şi de a fi luaţi în evidenţă la compartimentul de inspecţie teritorială pentru resurse minerale al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale la care sunt arondaţi se vor face în baza prevederilor Art. 124 din HOTĂRÂREA   Nr. 1208 din 14 octombrie 2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 şi ale punctului A, subpunctele 2 şi 3 din  ORDINUL   Nr. 198 din 28 septembrie 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de evidenţă, raportare, calcul şi plată a taxei pe activitatea minieră şi a redevenţei miniere, cu modificările şi completările ulterioare.

Redeventa miniera, plătibilă trimestrial, cu scadenţă până la data de 20 a primei luni a trimestrului următor perioadei de raportare, reprezintă o cotă procentuală din valoarea producţiei miniere realizate în trimestrul respectiv. Art. 45 din Legea minelor nr. 85/2003 stabileşte cotele procentuale din valoarea producţiei miniere în funcţie de substanţele extrase.

Titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune au obligaţia de a transmite compartimentelor de inspecţie teritorială ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale arondate rapoarte trimestriale pentru fiecare perimetru, cu date privind cantităţile excavate sau producţia minieră realizată şi valoarea acesteia, după caz.

Baza de calcul a redevenţei miniere este precizată la punctul C, subpunctul 3 din   ORDINUL   Nr. 198 din 28 septembrie 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de evidenţă, raportare, calcul şi plată a taxei pe activitatea minieră şi a redevenţei miniere, cu modificările şi completările ulterioare.

Verificarea exactităţii datelor şi a informaţiilor pe baza cărora se calculează taxa pentru activitatea minieră şi redevenţa minieră se face de către autoritatea competentă, precum şi de către organele administraţiei publice cu atribuţii în domeniul controlului financiar.

Pentru neplata în termen a taxelor pentru activitatea minieră şi/sau a redevenţei miniere se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere în conformitate cu reglementările privind colectarea creanţelor bugetare.

Nerespectarea de către titularii permiselor şi ai licenţelor a obligaţiilor privind taxa minieră şi redevenţa minieră, prevăzute de legislaţia în vigoare, se sancţionează conform capitolului X – Sanctiuni art. 57 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi de exploatare a resurselor minerale

Titularii licenţelor/permiselor sunt obligaţi la plata către bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi  de exploatare a resurselor minerale. Valorile taxei anuale care se achită în funcţie de suprafeţele pe care se desfăşoară activitatea minieră şi modul de plată sunt precizate în art. 44 alin. 2-6 Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Modul de calcul şi de raportare a taxei datorate sunt precizate în  Capitolul VII, art. 117 alin. (1)-(3) din HOTĂRÂREA   Nr. 1208 din 14 octombrie 2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 şi la punctul A, subpunctele 2 şi 3 şi ANEXA I la Instrucţiunile tehnice din ORDINUL   Nr. 198 din 28 septembrie 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de evidenţă, raportare, calcul şi plată a taxei pe activitatea minieră şi a redevenţei miniere, cu modificările şi completările ulterioare.

Tarife

Pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor sale: avize, permise de prospecţiune şi exploatare, licenţe de explorare şi exploatare, documente de înregistrare a rezervelor, decizii de încetare a activităţii miniere, aprobări de asociere, de transfer al licenţei, acte adiţionale la licenţe, atestate, autorizări sau alte asemenea acte, precum şi pentru consultarea şi utilizarea unor documente şi informaţii referitoare la resursele minerale şi a Cărţii miniere, autoritatea competentă percepe tarife stabilite prin ORDINUL Nr. 129 din  15 septembrie 2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.